Uniek eco-belevingspark

Uniek eco-belevingspark op het ESCS-terrein, voor iedereen toegankelijk, met meer ruimte voor de natuur, zonder ontbossing met behoud van een openbaar zwembad, geweldige fiets- en wandelpaden, attractieve eco-lodges, pluk- en kruidentuinen, fruitgaarden, en een natuurbelevingspad voor kinderen. Heerlijckheid De Graven, ja natuurlijk! Een natuurinclusieve economische meerwaarde voor Sittard-Geleen, haar ondernemers en inwoners!

ESCS Terrein Sittard – welzijn en natuur voorop! 20 oktober 2022

330 vakantiehuisjes in de Schwienswei? Nee, helaas een verkeerd beeld dat wordt geschetst. Maar wat dan wel?

Op de ESCS-locatie in Sittard – welke geen deel uitmaakt van de naast gelegen Schwienswei – heeft SmartProperty binnen de vigerende beleidskaders een uniek plan uitgewerkt voor de realisatie van een openbaar eco-leisurepark met een nieuwe openbare zwemgelegenheid. Een ecologisch prachtig natuurpark met:

  • behoud van bestaand groen
  • aanplant van veel nieuwe bomen, nieuwe groenopstanden en waterpartijen
  • nieuwe fiets- en wandelpaden
  • een natuurlijk gescheiden overgang naar de naastgelegen Schwienswei.
  • een betere biodiversiteit
  • realisatie van een nieuwe openbare zwemgelegenheid (gasloos)
  • circulair en natuurinclusief gebouwde duurzame eco-lodges enkel voor recreatief gebruik, energieneutraal en gasloos
  • een structureel gegarandeerde hoogwaardige integrale parkexploitatie


Zonder negatieve belasting van het naastgelegen natuurgebied De Schwienswei. De Schwienswei blijft De Schwienswei.


Lees hier het volledige persartikel, 20 oktober 2022

Raadsvergadering Sittard-Geleen 7 juli 2022

Een avond waarin meningen en suggesties voor herinrichting van het ESCS-terrein met de nodige emotie door partijen werden geëtaleerd. En dat is prima! Wat niet prima is, is dat meerdere belanghebbenden niet bereid zijn inhoudelijk kennis te nemen van ons plan maar wel suggestieve uitlatingen doen.

 

Bogend op onze professie, ervaring en overtuiging komt een plan immers enkel tot stand in een goede open dialoog met belanghebbenden en omwonenden. Zodat keuzes en besluiten objectief en met een gezamenlijke handtekening genomen kunnen worden.

 

In dat kader verwijzen wij nogmaals naar deze inspreektekst van de raadsvergadering met alle pijlers voor dit unieke eco-leisurepark waarover we graag met u in gesprek gaan!

Nieuws dinsdag 15 maart 2022

Ruud Potten: “Dank voor de vele posities reacties op ons uniek plan voor de herinrichting van het ESCS-terrein die wij nu mogen ontvangen. We gaan derhalve graag het gesprek aan met ondernemers, omwonenden en belanghebbenden om te komen tot deze natuurinclusieve herinrichting van het ESCS-terrein. Heerlijckheid De Graven is hierop het antwoord: zonder ontbossing, met meer groen en slechts 15% van het gebied in functie voor de openbare zwemgelegenheid en de Eco-Lodges als economische en ecologische meerwaarde voor uw stad. Het wordt er zoveel mooier op. Laten we daar nu samen vorm aan geven”!

Initiatief en visie

Na sloop van de gebouwen is er nog altijd geen definitieve invulling voor dit grote voormalige CIOS-terrein als duurzaam structurele meerwaarde voor de Gemeente Sittard-Geleen en haar ondernemers en inwoners.

 

Eind 2018 heeft SmartProperty – gevestigd te Maastricht en opgericht door eigenaar/directeur Ruud Potten – een initiatiefplan uitgewerkt en gepresenteerd om de voormalige ESCS-locatie, grenzend aan de Schwienswei vanuit de bestaande kernwaarden her in te richten als een kwalitatief eco-leisurepark met behoud van een openbare zwemgelegenheid en met behoud van de bestaande boom- en groenopstanden op de ESCS-locatie (zie artikel: Dagblad De Limburger 9 november 2018).

 

Het ESCS-terrein is nu nog een wat rommelig geheel. Het verouderde zwembad De Nieuwe Hateboer, het gesloopte CIOS-gebouw en Sporthotel en de veel te grote parkeerplaats die nu deels is afgedekt met teelaarde. Een kale boel, prima geschikt voor grote dance events, maar het valt natuurlijk uit de toon tussen het prachtige natuurgebied de Schwienswei en de aangename overgang naar de stad aan de andere zijde.

Huidig ESCS-terrein

Eco-leisurepark Heerlijckheid De Graven is hierop hét antwoord met:

Een prachtig initiatief dat rekening houdende met de flora en fauna en historie van het gebied juist een rijkere natuurontwikkeling stimuleert.

Meer natuur

Als het aan SmartProperty ligt wordt het gebied getransformeerd tot een openbaar aantrekkelijk en toegankelijk natuurgebied dat aansluit op de Schwienswei en het achterland.

 

Er komen nieuwe waterpartijen en wandel- en fietspaden en het hele ESCS-terrein wordt bovendien verder verrijkt met veel nieuwe bomen en heesters, picknickweiden en pluk- en kruidentuinen. Verder wordt het eco- en leisurepark verrijkt met circa 210 eco-lodges.

 

Het ESCS-terrein, groot ca. 22 ha. wordt hiermee slechts voor 15% natuurinclusief bebouwd. Voldoende ruimte dus voor een nieuwe rijke groene parkinvulling. Voor de omwonenden krijgt hun directe leefomgeving een ongekende kwaliteitsimpuls.

 

Het ESCS-terrein krijgt een rijkere aantrekkelijke groene invulling. Het nieuwe centrumgebouw met bezoekerscentrum en openbare zwemgelegenheid worden evenals de eco-lodges zorgvuldig ingepast in de natuurlijke omgeving. Vanzelfsprekend blijft de Schwienswei daarbij onaangetast. Meer natuur, meer recreatiemogelijkheden en dus een enorme toegevoegde waarde voor de Sittard-Geleen, haar inwoners en ondernemers. Een mooi (voor)uitzicht dus!

Het plangebied: voormalig ESCS-terrein, 22 ha. (rood omkaderd)

Huidige bestemming: bebouwd gebied, maatschappelijk

Eco-lodges

Met de plaatsing van de houten eco-lodges wordt ingespeeld op de sterk groeiende vraag naar natuurlijke recreatiemogelijkheden. In plaats van de schreeuwerige massaliteit kiezen mensen voor rust en ruimte.  

 

Er komen dan ook geen traditioneel gebouwde vakantiewoningen  maar duurzaam gesitueerde eco-lodges met een natuurlijke uitstraling. Circulair, modulair en natuurinclusief ontworpen. Ze worden Smart gebouwd.

 

Bijna al het werk gebeurt in de werkplaats waardoor het mogelijk is de modules met een handeling op de locatie te plaatsen op een circulaire schroefpaalfundering zonder grondverzet. Zo wordt het gebied niet belast met zwaar bouwverkeer en wordt een ongekende bouwkundige en bouwfysische kwaliteit gegarandeerd zonder de ondergrond te roeren. De eco-lodges zijn bovendien energieneutraal en bij einde levensduur eenvoudig te verwijderen.

 

Volledig passend in de natuurthematiek van het park dat volledig zal worden geëxploiteerd door een kwalitatief Europees gekend label. Een openbaar naar buiten gericht wandelpark toegankelijk voor gasten, bezoekers, omwonenden en inwoners van Sittard-Geleen.

Impressie Eco-lodges: natuurinclusief, modulair, circulair, energie en CO2 neutraal

Circulaire economie | Eco-lodges worden geplaatst vrij van ondergrond op schroeffundering

Centrumgebouw en bezoekerscentrum met zwemgelegenheid

In het centrumgebouw komt naast een openbare overdekte zwemgelegenheid ook een beperkte dagwinkel voor de eerste levensbehoeften en een brasserie met buitenterras grenzend aan buitenzwembad. In overleg met de toekomstig exploitant zal onderzocht worden of het mogelijk en wenselijk is om nabij het centrumgebouw naast de zwembaden een afgescheiden deel in te richten als natuurlijke zwemvijver.

 

Het bestaand water in de Schwienswei zal geen recreatief gebruik krijgen en blijft natuurzone met ruimte voor de vissport waarvoor in overleg met de hengelsportvereniging een nieuw verenigingsgebouw wordt gerealiseerd.

Impressie nieuw Centrumgebouw met binnen en buiten zwemgelegenheid

Concept vakantiepark

Derhalve geen megalomaan vakantiepark, maar een kwalitatieve passende invulling van het ESCS-terrein met behoud van het bestaande groen, nieuwe half-verharde wandel- en fietspaden en nieuwe waterpartijen waarbij het hele terrein verder verrijkt wordt met veel nieuwe bomen, picknickweiden, pluk- en kruidentuinen een nieuw centrumgebouw als bezoekerscentrum met openbare zwemgelegenheid, dagwinkel, brasserie en houten eco-lodges. Het parkeren voor bezoekers wordt ingericht op een nieuwe parkeerplaats van beperktere omvang verhard met grastegels en ingebed door groenblijvende hagen. Daarnaast is extern het idee geopteerd om een klimbos en enkele houten uitkijktorens te realiseren waarbij uitsluitend natuurlijke materialen gebruikt zullen worden, natuurinclusief ontworpen en één met de omgeving.

 

Na sloop van de Nieuwe Hateboer zal op deze plek een nieuw openbaar centrumgebouw met een recreatieve zwemgelegenheid wordt gerealiseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een deel van de reeds bestaande zwembekkens die bij sloop van de opstal behouden zullen blijven. Langs de nieuwe waterpartijen op het ESCS-terrein zijn de 210 hoogwaardige houten eco-lodges geprojecteerd die volledig circulair, duurzaam en energie- en CO2 neutraal zijn ontwikkeld en ontworpen.

 

Er komen dan ook geen traditioneel gebouwde vakantiewoningen  maar duurzaam gesitueerde eco-lodges met een natuurlijke uitstraling. Circulair, modulair en natuurinclusief ontworpen. Ze worden Smart gebouwd.

 

Bijna al het werk gebeurt in de werkplaats waardoor het mogelijk is de modules met een handeling op de locatie te plaatsen op een circulaire schroefpaalfundering zonder grondverzet. Zo wordt het gebied niet belast met zwaar bouwverkeer en wordt een ongekende bouwkundige en bouwfysische kwaliteit gegarandeerd zonder de ondergrond te roeren. De eco-lodges zijn bovendien energieneutraal en bij einde levensduur eenvoudig te verwijderen.

 

Volledig passend in de natuurthematiek van het park dat volledig zal worden geëxploiteerd door een kwalitatief Europees gekend label. Een openbaar naar buiten gericht wandelpark toegankelijk voor gasten, bezoekers, omwonenden en inwoners van Sittard-Geleen.

Bezoekers Schwienswei

Ten aanzien van deze bezoekersstromen is uit gedegen studies en onderzoeken door ZKA Leisureconsultants gebleken dat 65% van het totale aantal gasten een activiteit zal ontplooien in een straal van < 30 km. rondom het park. 60% van deze 65% kiest hierbij voor een buitenactiviteit zoals wandelen of fietsen.

 

Dit betekent bij  210 eenheden en een geprognosticeerd aantal gasten van ca. 53.000  per jaar  voor Heerlijckheid De Graven een weekgemiddelde van 431 gasten die dagelijks voor een fiets- of wandelactiviteit kiezen in een straal van < 30 km. rondom het park. De meeste gasten blijven dus niet op het park waardoor met de komst van het park geen sprake zal zijn van een extra belasting in De Schwienswei.

Economische meerwaarde

Voor de gemeente Sittard-Geleen, haar ondernemers en inwoners betekent de realisatie van het park een enorme economische meerwaarde.

 

Naast het kosteloze behoud en onderhoud van een openbare zwemgelegenheid en een groot openbaar eco-leisurepark ontvangt de gemeente jaarlijks een substantieel bedrag aan belastinginkomsten (jaarlijks > 2 mio. Euro o.a. aan toeristenbelasting) en is de local spend van de huurders en gebruikers van de eco-lodges in Sittard-Geleen niet te onderschatten (jaarlijks > 5 mio. Euro) Het is een naar buiten gekeerd park hetgeen betekent dat de parkexploitatie aanhaakt op de bestaande rijke middenstand en horeca in Sittard-Geleen.

 

De visie en planopzet van SmartProperty is derhalve opgebouwd uit de bestaande kernwaarden: bestaande zwembad, cultuur en historie Sittard, kwalitatieve horeca in het centrum, aantrekkelijk winkelbestand, attractief wandel en fietsgebied.

 

Dienaangaande heeft SmartProperty naast de gebiedseigen karakteristiek op voorhand een actuele scan gemaakt van alle attracties, horecagelegenheden en (winkel)voorzieningen binnen de gemeente Sittard-Geleen waarvan de toekomstige gasten dagelijks gebruik zullen maken.

 

Kijkende naar dit voorzieningenniveau zullen de winkel- en horecafaciliteiten op het eco-park minimaal zijn ter verstrekking van de bestaande faciliteiten en gelegenheden in de binnenstad.

 

Een bewezen formule die tot groei en bloei van de bestaande middenstand en horeca in Sittard-Geleen zal leiden door deze voorzieningen op het park uit te dragen en in de branding van het park te presenteren.

 

Na sloop van de Nieuwe Hateboer zal op deze plek een nieuw openbaar centrumgebouw met een recreatieve zwemgelegenheid wordt gerealiseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een deel van de reeds bestaande zwembekkens die bij sloop van de opstal behouden zullen blijven. Langs de nieuwe waterpartijen op het ESCS-terrein zijn de 210 hoogwaardige houten eco-lodges geprojecteerd die volledig circulair, duurzaam en energie- en CO2 neutraal zijn ontwikkeld en ontworpen.

 

Er komen dan ook geen traditioneel gebouwde vakantiewoningen  maar duurzaam gesitueerde eco-lodges met een natuurlijke uitstraling. Circulair, modulair en natuurinclusief ontworpen. Ze worden Smart gebouwd.

 

Bijna al het werk gebeurt in de werkplaats waardoor het mogelijk is de modules met een handeling op de locatie te plaatsen op een circulaire schroefpaalfundering zonder grondverzet. Zo wordt het gebied niet belast met zwaar bouwverkeer en wordt een ongekende bouwkundige en bouwfysische kwaliteit gegarandeerd zonder de ondergrond te roeren. De eco-lodges zijn bovendien energieneutraal en bij einde levensduur eenvoudig te verwijderen.

 

Volledig passend in de natuurthematiek van het park dat volledig zal worden geëxploiteerd door een kwalitatief Europees gekend label. Een openbaar naar buiten gericht wandelpark toegankelijk voor gasten, bezoekers, omwonenden en inwoners van Sittard-Geleen.

Economische meerwaarde voor ondernemers in de binnenstad

Gezamenlijk belang

De realisatie van het park sluit derhalve naadloos aan op de ambities tot verder natuurherstel en een integraal natuurbeheer van de Schwienswei en het aansluitende grensoverschrijdend achterland. Een win-win voor alle partijen waarbij er volgens SmartProperty geen tegenstrijdige belangen zullen zijn.

 

Nu uit uitvoerige externe studies door BRO, Kragten en ZKA Leisure Consultants  uitgevoerd in 2019 en 2020 (rekening houdende met de flora en fauna, commercieel en financieel) de haalbaarheid van het park en de  meerwaarde voor Sittard-Geleen genoegzaam is aangetoond, heeft SmartProperty haar initiatief op 21 januari 2021 gepresenteerd aan de Gemeenteraad van Sittard-Geleen. Na deze presentatie heeft Bureau Verbeek, landschapsarchitect  uit Maastricht,  het afgelopen jaar in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen 2 varianten uitgewerkt waarbij in een variant ook de mogelijkheid tot landschappelijke inpassing van het plan Heerlijckheid De Graven nogmaals feitelijk wordt onderbouwd. Rekening houdende met onder andere de flora en fauna, historie en toekomstwaarde voor de gemeente Sittard-Geleen.

 

SmartProperty heeft de gemeente aangegeven bij de feitelijke uitwerking de gebruikers van het aangrenzend gebied: De Schwienswei en het Duitse achterland, ondernemers en aanwonenden nauw te betrekken.

 

En dit vanuit een gezamenlijk belang: verdere natuurontwikkeling en een duurzame herinrichting van het ESCS-terrein met behoud van een openbare zwemgelegenheid, nieuwe wandel- en fietspaden, waterpartijen, veel nieuwe bomen en groenopstanden en eco-vakantielodges als toeristische drager voor de gemeente, de bestaande horeca, middenstand en lokale ondernemers in Sittard-Geleen. Hiervoor zal vanaf het park naar de binnenstad een heldere routing worden uitgewerkt waarbij bezoekers van het park onder andere gebruik kunnen maken van e-bikes die door de exploitant aangeboden zullen worden.

Planuitwerking en participatie

Bij de uitwerking van projecten besteedt SmartProperty veel aandacht aan communicatie. Niet alleen door de plannen begrijpelijk toe te lichten maar vooral ook door daadwerkelijk het gesprek aan te gaan met de huidig gebruikers, omwonenden en ondernemers. SmartProperty is zich bewust van het feit dat een project verandering betekent voor de woon- en leefomgeving. Zorgvuldige communicatie draagt dan bij aan wederzijds begrip. Maar anderzijds ook tot een gewenste invulling en breed gedragen uitwerking van het herinrichtingsplan dat SmartProperty voor de ESCS-locatie gedegen heeft onderzocht, onderbouwd en uitgewerkt.

 

SmartProperty heeft belanghebbenden en huidig gebruikers van de naastgelegen Schwienswei derhalve afgelopen jaar schriftelijk uitgenodigd voor een eerste kennismaking en planpresentatie met de intentie gelijk een werk- en klankbordgroep te formateren. Enerzijds om te kunnen reageren op de gepresenteerde conceptplannen en anderzijds betrokken te zijn bij de concrete planuitwerking van het initiatiefplan  waarvoor het College van Burgemeester en Wethouders in principe en onder voorwaarden een positief besluit heeft genomen.

 

Dienaangaande is door de uitgenodigde partijen de voorkeur gegeven om eerst met de gemeente Sittard-Geleen in dialoog te gaan over de voorgestelde natuurinclusieve invulling van het ESCS-terrein, uiteindelijk in een drietal varianten.

De parkexploitatie

De individuele eco-lodges worden verkocht aan particuliere kopers/beleggers die hiervoor afhankelijk van de door hun gekozen verhuurformule een rendement van de exploitant ontvangen. Dit kan één eco-lodge zijn maar evengoed een aantal eco-lodges die als belegging worden gekocht. De verhuur van alle eco-lodges wordt vervolgens op professionele wijze door de exploitant verzorgd voor alle huiseigenaren in Heerlijckheid De Graven. Alles wordt perfect geregeld. Hiertoe sluit de eigenaar met de exploitant een langjarige verhuurovereenkomst waarin vervolgens ook eigen gebruikerswensen kunnen worden geregeld. Aangezien de eco-lodges gedurende een deel van het jaar verhuurd dienen te worden, is er een verplichting tot afname van een met zorg samengesteld hoogwaardig inventarispakket. Dit om het kwaliteitsniveau in de verhuur te borgen en de slagvaardigheid in het beheer te garanderen.

In de exploitatieopzet voor Heerlijckheid De Graven dient de eco-woning minimaal 180 dagen per jaar ter beschikking te staan voor verhuur. Eigen gebruik is dientengevolge gemaximaliseerd op 185 dagen per jaar. Dit eigen gebruik kan zelf worden bepaald, rekening houdend met voornoemd maximum. Permanente bewoning is dus uitgesloten. De eco-lodges zullen dus gedurende het gehele jaar of een deel hiervan verhuurd worden aan gasten. De opbrengsten van deze verhuur komen toe aan de eigenaren van de eco-lodges, na aftrek van de gebruikerskosten (o.a. schoonmaak en bedlinnen) en de aan de exploitant toekomende verhuurbemiddelingsvergoeding en parkbijdrage/retributie.

 

Zoals bekend gaat de huidige planopzet uit van 210 woningen enkel op het ESCS-terrein (ca. 22 ha.). Het exacte woningaantal en de typologie zal bij de nadere planuitwerking rekening houdende met de parkinrichting, groenaanplant en te respecteren historische waarden worden bepaald. Daarnaast zijn de uiteindelijke aantallen uiteraard ook afhankelijk van de nog uit te voeren ruimtelijke onderzoeken.

 

In het plan zijn het aantal 2 persoonsaccommodaties beperkt gehouden om in de regio geen discussie te krijgen met de hotelbranche. Het park wordt immers onderscheidend en complementair aan de hotelvoorzieningen in de nabije omgeving. Indien we planinhoudelijk kijken naar Heerlijckheid De Graven en de onderliggende haalbaarheidsstudie van ZKA dan wordt het plan gedragen door de prachtige locatie omgeven met natuur, cultuur en volop recreatie. Een eco-leisurepark op de grens van Sittard (NL) en Selfkant (D) midden in de Euregio.

Gegarandeerde kwalitatieve exploitatie

De parkexploitatie Van Heerlijckheid De Graven wordt gegarandeerd door het beste Europees leisurelabel die enkel hoogwaardige vakantieparken exploiteren. De kwaliteit van deze Euregionale locatie die wordt bevestigd en onderbouwd door ZKA Leisure Consultants is hiervoor de belangrijkste pijler.

 

De gasten komen dus enerzijds om te genieten van de directe omgeving met talrijke wandel- en fietsroutes die grensoverschrijdend op elkaar aansluiten en anderzijds voor een bezoek aan de grote nabijgelegen steden in Nederland, België̈ en Duitsland en een bezoek aan het Heuvelland en de talrijke attracties in Limburg waarbij ook de Belgische Ardennen en Duitse Eifel binnen 1 uur met de auto bereikbaar zijn. Kortom een uniek natuurpark met een enorm potentieel voor haar lokale bezoekers en gasten uit Nederland, Duitsland (Nordrhein Westfalen) en België.

Sfeerimpressie Eco-Lodges

Beheer en onderhoud integraal gewaarborgd

Het beheer en onderhoud van het totale park en de centrale voorzieningen wordt met grote zorg ter hand genomen door de parkexploitant waarmee voor de duur van minimaal 20 jaar een beheers- en verhuurovereenkomst wordt afgesloten. Te verlengen na afloop van voornoemde periode. De wegen (uitgevoerd in open bestrating dan wel half-verharding), het gemeenschappelijk groen, de fruitboomgaarden en pluk- en kruidentuinen zullen ook met zorg onderhouden worden door de exploitant zodat de kwaliteit van alle parkvoorzieningen integraal en uniform gewaarborgd blijft. Hiervoor wordt een parkbijdrage/retributie door de exploitant bij de eigenaren in rekening gebracht volgens de omschrijving in de koopovereenkomst van de grond.

Deze bijdrage is onder andere voor het algemeen toezicht, de afvalinzameling, onderhoud aan infrastructuur, rioleringen, algemene groenvoorzieningen, instandhouding en kosten parkverlichting en de exploitatiekosten van de centrale voorzieningen. Het beheer van de eco-lodges wordt eveneens door de exploitant verzorgd als onderdeel van de verhuurovereenkomst.

De exploitant draagt onder andere zorg voor klein technisch onderhoud, preventief onderhoud, grote schoonmaak, raamzeemservice en het tuinonderhoud. Deze werkzaamheden worden in de verhuurovereenkomst gedetailleerd gespecificeerd. Hiermee wordt ook de langjarige exploitatie van het park kwalitatief geborgd.

 

Alle eco-lodges krijgen een eigen tuin die door de exploitant periodiek wordt onderhouden (maaien gazon, snoeien bomen/heesters, opruimen bladeren etc.). Hiervoor is door elke woningeigenaar een parkbijdrage/retributie verschuldigd. De inrichting van de tuinen wordt bovendien vooraf bepaald teneinde een uniforme uitstraling, inrichting en kwaliteit te borgen die past bij de thematiek en uniforme kwaliteit van het park.

 

De inrichting en het beheer van het groen en de waterpartijen kan overigens integraal worden afgestemd op de Schwienswei e.v. in overleg met bijvoorbeeld Natuurmonumenten of Stichting Limburgs Landschap.

De stad wordt verbonden met het park

Fysiek en functioneel is in de conceptplannen een belevingsweg van het park naar het centrum geprojecteerd aan te duiden met themaborden en te realiseren middels een ‘groen’ wandel- en fietspad voor e-bikes en een e-shuttleservice bij voorkeur te exploiteren door lokale ondernemers.

Belevingsweg tussen park en centrum

Vervolg

Nu in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen door Bureau Verbeek uit Maastricht zorgvuldig een ontwikkelingskader is uitgewerkt waarin ook ruimte is voor het eco-leisurepark, zal SmartProperty met adviseurs dit jaar haar plannen verder uitwerken tot een uniek eco-leisurepark als economische booster voor de gemeente Sittard-Geleen op de voormalige ESCS-locatie ingericht met meer groen. Bij voorkeur in overleg met belanghebbenden, omwonenden en ondernemers die hiertoe eerder zijn uitgenodigd. Hand in hand zonder tegenstrijdige belangen en gefundeerd met dezelfde uitgangspunten als bouwsteen voor een prachtige ontwikkeling.

Impressie Eco-Leisurepark Heerlijckheid De Graven

"Heerlijckheid De Graven, Ja natuurlijk"

Kernwaarden

Bestemming

De ESCS-locatie, groot 22 ha., behoort formeel tot het stedelijk gebied van Sittard en heeft de bestemming: Maatschappelijk. Na sloop van de voormalige CIOS gebouwen, sportfaciliteiten en het hotel rest op de locatie Zwembad De Nieuwe Hateboer met een parkeerplaats (oppervlakte ca. 2,5 ha. bebouwd/verhard). Het is derhalve geen natuurgebied. Dit laatste geldt wel voor de aangrenzende Schwienswei die in de goudgroene natuurzone is gelegen.

Groen

De ESCS-locatie wordt na het verwijderen van oude funderingsresten en de grote geasfalteerde parkeerplaats – met behoud van alle bestaande bomen en groenopstanden – voor maar liefst 85% (18,7 ha. van de 22 ha.) natuurrijk heringericht met:

Kortom: bovenstaande uitgangspunten wijken niet af van de standpunten en wensen van WijSchwienswei. Dus geen enkele tegenstrijdige belangen!

 

In het belang van de economie in de gemeente Sittard-Geleen, haar ondernemers en inwoners wordt naast een rijke groene herinrichting van 18,7 ha. op 3,3 ha. een uniek openbaar verblijfspark met Eco-Lodges, Centrumgebouw en Zwemgelegenheid gerealiseerd.

Economie

Daarnaast wordt na sloop van de Nieuwe Hateboer – met behoud van een binnen en buiten zwembekken – op de resterende 15% (3,3 ha. van de 22 ha.) gerealiseerd:

Vanuit de parkexploitatie wordt daarnaast in de bufferzone op het ESCS-terrein:

Verdiensten Gemeente Sittard-Geleen

Verdiensten Ondernemers Sittard-Geleen

Ja, ik ben voor Heerlijckheid De Graven

En houd mij op de hoogte van het plan
39 keer aangegeven eens te zijn met het plan